Monkey Temple

Ajambari

Monkey Temple
Lyrics:
Asai Asa ma timi baseko chau merai mana ko kunai majhama sasai sasa ma timi aljheko chau merai sabda ko parivasa ma timi ra ma sadhai bhari ajambari yes geet sari bachaula sadhai dukha ra sukha ma pirati ko muhana sari hasaula sadhai yo manai kholera pirati ko dosadha bhari harek pal ma harek chanda ma timi baseko chau manda pawan ma mero ichhya ma harek akanchya ma timi baseko chau chati ko bhitta ma timi ra ma sadhai bhari ajambari yes geet sari timi ra ma sadhai bhari ajambari jharisari