Sukmit Gurung

Pal pal timro samjhana ma

Sukmit Gurung
Lyrics:
Pal pal timrai samjhana ma dubi rahanchu ma Pal pal timrai samjhana ma dubi rahanchu ma Dina ho ki raat ho K ho k bho Thahai hunna Dina ho ki raat ho K ho k bho Thahai hunna Pal pal timrai samjhana ma dubi rahanchu ma Mohani layau ki timile malai Mero mann bhitra maya afai jagyo Khai k bho k bho Pal pal timrai samjhana ma dubi rahanchu ma Maya basekai ho ki K ho k bho Chalai payena Maya basekai ho ki K ho k bho Chalai payena Pal pal timrai samjhana ma dubi rahanchu ma Sapani ma pani dekhne garchu Kalpana ko sagar tarchu K jadu garyau timile Sapani ma pani dekhne garchu Kalpana ko sagar tarchu K jadu garyau timile Tyesai tyesai tolai rahanchu K ho k bho Thahai payena Pal pal timrai samjhana ma dubi rahanchu ma Dina ho ki raat ho K ho k bho Thahai hunna Dina ho ki raat ho K ho k bho Thahai hunna Pal pal timrai samjhana ma dubi rahanchu ma