Narayan Gopal

Bujhnai Sakinau Timile

Narayan Gopal
Lyrics:
bujhnai sakinau timile akhako bhaka mero akha ko bhaka mero bujhnai sakinau timile akhako bhaka mero akha ko bhaka mero hajara arthaharule layera k garu layera k garu bujhnai sakinau timile mutu mutuma prita bani bharina sakchu ma adhar adhar gita bani chharina sakchu ma dohoryayou timile mero gita bhane sara sansarale milera gayera k garu gayera k garu bujhnai sakinau timile akhako bhaka mero akha ko bhaka mero bujhnai sakinau timile seto badal jastai mero yo jindagilai lachara kamana le biwasa jindagilai muskan isarama timile dina sakinau bhane sansar ko sahara payera ke garu payera k garu bujhnai sakinau timile akhako bhaka mero akha ko bhaka mero bujhnai sakinau timile akhako bhaka mero akha ko bhaka mero