Dinesh Dhakal

Kalo Keshma Reli mai

Dinesh Dhakal
Lyrics:
kalo kesh ma relimai badheko ribon timlai herdai relimai bitaula jiwan kalo kesh ma relimai badheko ribon timlai herdai relimai bitaula jiwan asanai ko rato sari char pangre gadi asanai ko rato sari char pangre gadi kinidiula sun ko chura baru rinai kadi ahai baru rinai kadi gai lai gotha reli mai ghoda lai tabela jala jowan relimai nagara abela chameli ko tela maya bombai janey rela chameli ko tela maya bombai janey rela kaile haso kaile ashu pirati ko khela ahai pirati ko khela kalo kauwa relimai pipalu hagai ma jhyai parula relimai yei mangshir maghai ma paltan ko topa gola mari janey chola paltan ko topa gola mari janey chola ajai lagam maya pirim bholi k k hola ahai bholi k k hola kath ko theki relimai kathai ko madhani k lai bhagcheu relimai jowanai dida ni kalo kesh ma relimai badheko ribon timlai herdai relimai bitaula jiwan timlai herdai relimai bitaula jiwan timlai herdai relimai bitaula jiwan