Bartika Eam Rai

Hawaijahaaj Video

Bartika Eam Rai
Lyrics:
k bholi pani yeti nai gahiriyera maya garnechau bhana? bholi pani yeti nai dherai wasta garna sakchau? aakha bhari sadhai bhari merai chahana koribaschau? bholi pani, bholi pani, bholi pani? jati tadhiye pani afnai badhyatale manai bhari sachera rakhchau bhana na bhawana lai namari jahile khula udna dinchau bhana na bacha haina, haina kasam tara sachirakha na mutu bhari timro tukriyeko manalai najikbata herna deu chahiyeko maya sara timi lai dina sakchu timi chahi nadi hau na, ma bhaney kholi banaula timi ma nai suru bhayi timi mai antya hunchu jati tadhiye pani afnai badhyatale manai bhari sachera rakhchau bhana na bhawana lai namari jahile khula udna dinchau bhana na bacha haina, haina kasam tara sachirakha na mutu bhari dherai choti dukhisakyou biswas kati gumaisakyou thikai cha ni dui mili jindagani tairi herau ek arka mai bhuliyera ghara sano banaula ma ta garchu pakka timilai saas thamey samma maya k bholi pani yeti nai gahiriyera maya garnechau bhana? bholi pani yeti nai dherai wasta garna sakchau? aakha bhari sadhai bhari merai chahana koribaschau? bholi pani, bholi pani, bholi pani? sabdai sabdale sagar banauna sakey dunga banera afai tairidai auney thiye naboli buneka sara kasamharu pura garney sahas sabai, khojera lyaune thiye wu aayo hawaijahaj mero mayalai udayo wu aayo hawaijahaj mero mayalai udayo k bholi pani yeti nai gahiriyera maya garnechau bhana? bholi pani yeti nai dherai wasta garna sakchau? aakha bhari sadhai bhari merai chahana koribaschau? bholi pani, bholi pani, bholi pani? bholi pani, bholi pani? bholi pani....