Kaha pokhincha asu Video

Uday Sotang / Manila Sotang
Lyrics:
kaha pokhincha aashu jaba samma dukhdaina ghau kaha chaskincha maan jabasamma jaldaina chati mero eklo baatole timro parkhai khojdai thiyo mero biujhane raatle timro sapana sochdai thiyo kaha pokhincha aashu jaba samma dukhdaina ghau kaha chaskincha maan jabasamma jaldaina chati kaha pokhincha aashu mero betungo yatra le timro saath magdai thiyo mero sunsaan ghar le timro baas sodhdai thiyo kaha pokhincha aashu jaba samma dukhdaina ghau kaha chaskincha maan jabasamma jaldaina chati kaha pokhincha aashu