Lyrics:
ho ho ho ho.. ho ho ho ho.. ho ho ho ho.. ho ho ho ho.. saya thari baja eutai taal saya thari goda eutai chal mechi kali singai dhiko sajha hamro jyan nepal saya thari baja eutai taal saya thari goda eutai chal mechi kali singai dhiko sajha hamro jyan nepal saya thari baja eutai taal saya thari baja eutai taal saya thari goda eutai chal saya thari nai ho jati ra jat nachau yesari ekai sath saya thari nai ho jati ra jat nachau yesari ekai sath saya thari nai ho jati ra jat nachau yesari ekai sath saya thari nai ho jati ra jat nachau yesari ekai sath jhumchan jasari lasari pasari eutai rukhka saya thari paat ho ho ho ho.. saya thari baja eutai taal saya thari goda eutai chal sabai hau eutai hami nepali eutai hamro jyan nepal saya thari baja eutai taal ho ho.. ho ho.. ho ho.. ho ho.. chot malai pardama dukhcha bhane yedi timro jyan chot malai pardama dukhcha bhane yedi timro jyan chot malai pardama dukhcha bhane yedi timro jyan tyahi ho, tyaho ho nepaliko rastriyatako mul nishan saya thari baja eutai taal saya thari goda eutai chal yehi abhimani shir uchali hasirahos yo ucha himal saya thari baja eutai taal saya thari goda eutai chal mechi kali singai dhiko sajha hamro jyan nepal saya thari baja eutai taal ho ho ho ho.. ho ho ho ho.. ho ho ho ho.. ho ho ho ho.. ho ho ho ho.. ho ho ho ho.. ho ho ho ho..
SONGWRITERS
Durga Lal Shrestha