Namana Laaj Yestari Video

Maitighar Movie / Prem Dhoj Pradhan / Usha Mangeshkar
Lyrics:
Namana Laaj Yestari ki jhumcha jindagi mero ki jhumcha jindagi mero naau samu yestari ki adcha dhukduki mero ki adcha dhukduki mero naau samu yestari tyo ghumto ma uchalu ki muhar tyo niyalu ki bhulera afulai nai hajur mai harau ki hajur mai harau ki namana laaj yestari ki adcha dhukdhuki mero naau samu yestari yo baisama batasidai na aau na atasidai k thaha bholi kal piyi runu cha ki nisasidai runu cha ki nisasidai naau samu yestari ki jhumcha jindagi mero namana laaj yestari yeta wuta nasha charau mitha mitha kura garau k hami ek arka ko nagich mai jiu maru nagich mai jiu maru namana laaj yestari ki aadcha dhukdhuki mero naa aau samu yestari jatan gareko dil mero natipa hai yo ful mero ma prem ma darauchu hune ho ki yo bhul mero hune ho ki yo bhul mero naau samu yestari ki jhumcha jindagi mero ki adcha dhukdhuki mero ki jhumcha jindagi mero ki adcha dhukdhuki mero naau samu yestari namana laaj yestari
SONGWRITERS
Kiran Kharel